Vedtægter

Hent som PDF
2017 VEDTÆGTER Kordals Klit

Eller læs nedenfor…

Reviderede vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling 26. juni 2010 og 24. juni 2017


VEDTÆGTER
for
Grundejerforeningen Kordals Klit

Navn, hjemsted og formål:

§ 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Kordals Klit – efterfølgende benævnt som foreningen.

§ 2. Foreningens hjemsted er Jammerbugt Kommune under Hjørring Ret, der er foreningens værneting

§ 3. Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

Foreningen er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål, herunder fastsætte nærmere regler for, hvorledes medlemmerne skal betale bidrag.

De af foreningen til gennemførelse af nævnte foreningsformål trufne bestemmelser er fuldt bindende for de enkelte medlemmer.

Foreningen er pligtig efter påkrav at tage skøde på eventuelle fællesarealer m.v. med derpå værende anlæg.

Foreningens formål er endvidere at påse, at Byplanvedtægt nr. 1 med tilhørende Tillæg nr. 1 vedr. Husstørrelser (kan ses på www.plansystem.dk ), samt de deklarationer om bebyggelse, benyttelse m.v., som er tinglyst på de ejendomme, som er omfattet af foreningen, overholdes.

Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement.  Ordensreglementet, der skal vedtages af en generalforsamling med 2/3 majoritet, træder i kraft fra det tidspunkt, det er udsendt til medlemmerne.

Medlemmerne og disses forhold til foreningen:

§ 4. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af:  Matr.nr. 3 cp, 3 co, 3 cq, 3 cn, 3 cr, 3 cm, 3 cl, 4 ba, 3 ci, 3 ch, 3 cg, 3 cf, 3 cd, 3 dd, 3 ce, 3 bx, 3 by, 3 bv, 3 dc,3 bu, 4 y, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 cc, 3 cb, 3 ca, 4 o, 4 p, 3 p, 3 q, 3 s, 3 r, 3 t, 3 u, 3 v, 3 x, 3 y, 3 z, 3 æ, 3 ø, 3 aa, 3 ab, 3 ac, 3 ad, 3 ae, 3 af, 3 ag, 3 ah, 3 ai, 3 ak, 3 bt, 3 bs, 3 br, 3 bq, 3 bp, 3 bo, 3 bn, 3 bm, 3 bl, 3 bk, 3 az, 3 bg, 3 bf, 3 bh, 3 bi, 3 be, 3 bd, 3 bc, 3 bb, 3 ba, 3 aø, 3 aæ, 3 ay, 3 ax, 3 av, 3 au, 3 at, 3 as, 3 aq, 3 ar, 3 ap, 3 ao, 3 an, 3 am, 3 al, 3 cs, 3 ct, 3 cu, 3 cv, 3 cx, 3 da, 3db, 3 cy, 3 cø, 3 cz, 3 cæ, 4 ag, 4 ad, 4 ac, 4 ab, 4 z, 4 ø, 4 æ, 4 af, 4 ah, 4 ae, 4 av, 4 aa, 3 k, 3o samt 3 de Jonstrup By, Saltum.

Foreningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af parceller udenfor foreningens område kan være medlemmer af foreningen, eller at foreningen kan sluttes sammen med en anden grundejerforening.

Foreningen skal på forlangende fra Jammerbugt Kommune, når et større tarv efter kommunens skøn taler derfor, sammensluttes med andre grundejerforeninger efter forudgående forhandling.

§ 5. Når et medlem overdrager sin parcel, eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen, og kan intet krav rette mod dennes formue.

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtigelserne.

Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskiftet til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, bopæl, telefonnummer og emailadresse samt parcellens nummer og matrikelnummer.

§ 6. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til 3. mand ikke solidarisk for foreningens forpligtigelser. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne pro rata, hvilket også skal gælde tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Hvert medlem betaler, for hver parcel han ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter, at erlægge forud den 30. januar.  Kontingentet for det følgende år  fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens konto eller andet af foreningens bestyrelse angivet sted.  Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen, kan det påløbne beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant, der endvidere skal betale et administrationstillæg  for restancen, svarende til ¼ af årskontingentet.
Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

Generalforsamlingen:

§ 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni eller juli måned i Jammerbugt Kommune. Den indkaldes af bestyrelsen med 14  dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og ved fremsendelse af email til hvert medlem under den i medlemsfortegnelsen anførte emailadresse. Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring og ændring i emailadresse.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. maj.
Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

På hver generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år – samt godkendelse
 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab underskrevet af  bestyrelsen og revisor
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand for bestyrelsen
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Valg af 2 revisorsuppleanter
 11. Eventuelt

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst ¼ af foreningens medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse.
Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 10. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
Hvert medlem har 1 stemme for hver parcel han ejer.

Afstemningen sker ved håndsoprækning med mindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.
Stemmeafgivningen kan ske ved fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. – Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel majoritet med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

§ 11. Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på anvendelse af fællesarealer, forandring af foreningens vedtægter, ordensreglement, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg om yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer samt i tilfælde af vedtagelse om foreningens ophævelse eller sammenlægning yderligere med samtykke af Jammerbugt Kommune.

Bestemmelserne om, at medlemmerne ikke hæfter solidarisk overfor 3. mand, kan kun ændres ved enstemmighed hos medlemmerne.

Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for medlemmerne i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

Bestyrelsen:

§ 12. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af  generalforsamlingen for en 2 årig periode efter følgende regler:

Formanden vælges direkte af generalforsamlingen i lige årstal og for en 2 årig periode.
Kassereren vælges direkte af generalforsamlingen i ulige årstal og for en 2 årig periode.
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal, og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige årstal.
Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med næstformand.  I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden indtil næste generalforsamling.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen har ret til at ansætte og bestemme aflønning m.v. af en sekretær, der ikke behøver at være medlem af foreningen. Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må – hvis blot 1 medlem af bestyrelsen kræver det – udgå af bestyrelsen, og suppleanten for ham indtræder da i hans sted. Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen modtager et årligt vederlag, der fastsættes af generalforsamlingen.
Såfremt kassereren får forfald, udpeges en midlertidig kasserer af bestyrelsen.

§ 13. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, og varetager dens formål og interesser.  Der afholdes møde så ofte formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Foreningen tegnes overfor 3. mand af et flertal af bestyrelsen eller af formand og kasserer i forening. Ved afhændelse og pantsætning af fast ejendom af den samlede bestyrelse.

Revisorer og regnskab:

§ 14. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter for en 1 årig periode. Genvalg kan finde sted.

Revisorerne gennemgår mindst 1 gang halvårligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er tilstede, hvorefter de indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisorerne kan når som helst foretage kasseeftersyn og skal foretage et sådant uanmeldt mindst 1 gang årligt.

§ 15. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden den 1. marts og skal af disse være revideret såvel talmæssigt som kritisk inden 1. maj.

§ 16. Foreningens midler  indsættes på konto eller depot i pengeinstitut under foreningens navn. På kontoen kan kun hæves af kassereren eller formanden.

Diverse:

§ 17. Ingen vedtægtsbestemmelser må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen kommunal vedtægt.