Resume

 af lokalplan, byplanvedtægt og deklarationer…

IMG_0456

Orientering til nye ejere – og genopfriskning til alle ejere

Da Kordals Klit blev etableret i 1973 af Sparekassen Nordjyllands Boligfond var man klar over, at man her havde at gøre med et meget attraktivt område med enestående natur, med skov og med kuperet klitlandskab.
I forbindelse med udstykningen havde man meget høje ambitioner med hensyn til bevarelse af områdets natur, hvorfor man i en deklaration fastsatte strenge og særlige regler for byggeriet, således at husene falder naturligt ind i landskabet.

GRUNDENE:
Grundene skal bibeholdes som naturgrunde uden anlagte græsplæner og uden dyrket have med blomster, køkkenplanter eller lign. Terrænregulering skal begrænses mest muligt, og man må ikke fjerne klitter for f.eks. at få udsigt til havet. Grundene må ikke indhegnes, og træbevoksning må kun forekomme af hensyn til lægivning. Der må ikke etableres levende hegn i skel mellem grundene, bortset fra ”skovgrundene” mod øst .

For 11 grunde på Kordalslien er der en særlig situation, idet grundene fra starten af har haft en beplantning, og det må antages at dette er i overensstemmelse med deres servitutbestemmelser, som var gældende, da de senere blev optaget i Grundejerforeningen Kordals Klit.

SOMMERHUSENE:
Placering: Disse skal placeres i særlige byggefelter – og må således ikke placeres på toppen af klitterne. Der er mulighed for at bygge en garage med tilhørende udhus. Hus og garage skal indbyrdes placeres således, at bebyggelsen danner et harmonisk hele. Sommerhus og evt. garage er de eneste 2 bygninger, der må opføres på den enkelte grund

Tag: Husene udføres med ligebenet sadeltag med 20 graders hældning. Naturankenævnet har dog i de senere år accepteret mindre afvigelser herfra, idet kommunen de facto har godkendt dette. – Afvigelserne omfatter kun forlængelse af taget i den ene side i forbindelse med etablering af udhus eller udvidelse af stue, rum m.m. Tagene skal være dækket helt med græstørv.

Materialer: Husene skal være af træ både hvad angår beklædning, døre og vinduer. Kommunen har dog på det seneste accepteret alurammer til vinduer. Alurammer kan dog ikke anbefales, idet nærheden til havet medfører risiko for korrosion.

Farver: Disse skal holdes i sorte, brunlige eller grønlige farver på udvendige bygningssider. En farve som svenskrød til vinduesrammer er dog set visse steder og accepteret.

Størrelse: Kommunen har ved tillæg til byplanvedtægt 1 (nu lokalplan) i 2003 fastslået, at beboelsesbebyggelsen mindst skal være 60 kvm og max 125 kvm for grunde under 2.500 kvm, og max 150 kvm for grunde over 2.500 kvm uanset andel i fællesarealet. Overdækkede terrasser er fastsat til max 30% af beboelsesbygningerne og max 35 kvm – og endelig er størrelsen af garage/udhus fastsat til max 50 kvm inkl. 15 kvm annex.

Diverse: Det er tilladt at opsætte et solpanel på hussiden. Det er også tilladt at opsætte en varmepumpe, idet den udvendige del dog skal være skjult i en trækasse. Vi kan formodentlig desværre ikke længere forbyde opsætning af solcellepaneler på taget; men vi vil stærkt opfordre medlemmerne i Grundejerforeningen til at undlade dette, da det vil konflikte mod den oprindelige hensigt med at lade husene falde naturligt ind i klitlandskabet. Hvis nogen alligevel måtte finde på at opsætte solcellepaneler på tagene, skal disse placeres direkte fladt på taget ovenpå græstørvene, og må ikke overstige 5 kvm.
Opsætning af udvendig belysning udenfor husene, f.eks. langs indkørslen, er ikke tilladt.

UØNSKET BEVOKSNING:
Den invasive klitrose – Rynket Rose – der breder sig med stor hast i klitterne langs vestkysten er absolut uønsket i Kordals Klit, idet roserne lidt efter lidt kvæler marehalmen og derved omdanner klitlandskabet til en stor ”rosenhave”, som det ses mange steder i Blokhus og Løkken. Grundejerforeningen er ansvarlig for bekæmpelse af roserne på fællesarealet. Den enkelte grundejer bedes enten selv bekæmpe/fjerne roserne på egen grund, eller evt. få grundejerforeningens entreprenør til at gøre dette mod en beskeden betaling.

MYNDIGHED:
Grundejerforeningen skal i henhold til foreningens vedtægter håndhæve deklarationerne. Dispensation kan meddeles af kommunalbestyrelsen efter høring hos grundejerforeningen. Kommunen har en påtaleret men ingen påtalepligt, og i praksis vil man kun gribe ind såfremt bestemmelserne har en sådan planmæssig interesse, at bestemmelserne kunne indgå i en lokalplan. Den seneste lokalplan i Jammerbugt Kommune for sommerhusområder er dog ret restriktiv og tillader eksempelvis ikke henstilling af campingvogne på grunden.

DIVERSE:
Sommerhusene er beregnet til familieboliger i sommerperioden, og udenfor denne periode kun til kortvarige ferieophold. Helårsbeboelse vil formentlig efter nugældende praksis blive accepteret af kommunen jf. almindelige regler efter ejerskabets varighed.

Det er ikke god tone at færdes på fremmede grunde, og specielt ikke, når ejerne er til stede. Vær derfor opmærksom på, hvor egen grunds skelpæle befinder sig. Det er heller ikke passende at etablere udsigtsbænke på klittoppe, og slet ikke, hvis der kan være indblik til nabohuse og -terrasser.

I mere end 40 år har ejerne i Kordals Klit stort set respekteret og efterlevet deklarationerne. Det er vigtigt, at vi i fællesskab værner om og bibeholder vores smukke sommerhusområde. Grundejerforeningen appellerer derfor til alle medlemmer om, at vi fortsat efterlever deklarationerne i den ånd, som de er etableret i.

Alle vil være tjent med, at vi bevarer området og dets enestående natur – og at vi tager hensyn til andre beboere i vores aktiviteter og færden i området.

Kildemateriale:
– Vedtægter for Grundejerforeningen vedtaget 26. juni 2010.
– Deklarationer af 27. august 1973.
– Byplanvedtægt nr. 1 samt Tillæg nr. 1 vedr. husstørrelser i Kordals Klit af 15. Sept. 2003

20. januar 2016 / Bestyrelsen